آزمایشگاه نوین

ماژول های موجود در آزمایشگاه نوین بر اساس وب سرویس جدید نوین پیامک می باشند.
کلیه ماژول های موجود پس از تست های متعدد در این صفحه قرار داده شده است.
چنانچه در راه اندازی ماژول های مورد نظر دچار مشکل شدید، اقدام به افتتاح تیکت نموده که بررسی این مورد توسط کارشناسان مربوطه شامل هزینه می باشد.
چنانچه شما نيز پشتيبان نرم افزار فارسی هستيد ميتوانيد با افتتاح تيکت از طرح های تشويقی نوين پيامک به منظور تکميل ماژول ها، مطلع شويد.